You will need the Flash plugin to view this publication

Download the Flash plugin for free here. Just refresh this page after installing Flash.
Also make sure that javascript is enabled in your browser.

Alternatively, you can download this publication in PDF-format - Click here.

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
INBEWEGINGVerkiezingsprogrammaVVDUtrechtseHeuvelrugGemeenteraadsverkiezingen2014ProgrammacommissieVVDUtrechtseHeuvelrug30oktober2013 MissieenVisieDeVVDgaatbijhaarvisieopmensenmaatschappijuitvande5liberalebeginselenvrijheidverantwoordelijkheidverdraagzaamheidsocialerechtvaardigheidengelijkwaardigheid. MissieDeVVDwildatdeUtrechtseHeuvelrugeengemeenteiswaarinwonerszichveiligkunnenvoelen.Eengemeentemeteeneigenidentiteitvandedorpenenwaarlevenindenatuurgecombineerdwordtmetbehoudvandiezelfdenatuur.Waarinwonerszelfderuimtekrijgenennemenondersteunddoordegemeentelijkevoorzieningenomzichteontwikkelen.Eengemeentewaarmensenjongenoudveiligeninvrijheidenverantwoordelijkheidsamenleven.VisieWijwillenintegerepoliticienbestuurderszijndieindesamenlevingstaanopencommunicerenenregelmatigverantwoordingafleggenvoorgemaaktekeuzes.Wijwillendatinwonersondersteundwordendooreenefficintbestuurenambtenarendiezichverplaatsenindeinwonerswaarnodigsnelreagerenenkwaliteitleveren.DoelstellingenOmdezemissieenvisieterealiserenheeftdeVVDeenaantaldoelstellingenvoordeperiode2014-2018concreetuitgewerktinditprogramma. 1.DienstverleningDoenwatNodigisDegemeenteiservoor.Datbetekentvooronsdatzehaaruiterstebestmoetdoenomuopeengoedemaniervandiensttezijndusdatdegemeenteugoedsnelenefficinthelptalsuietsnodighebtsteedskijkthoededienstverleningverbeterdenvernieuwdkanwordenrekeninghoudtmetdeveranderendeeisenaandeoverheidengebruikmaaktvandejuistemodernecommunicatiemiddelenomualsinwonertehelpen.Wijwillenambtenarendieindeeersteplaatskijkennaarwatwlkanennietuitgaanvanbelemmeringen.DeVVDwilprofessioneleklantvriendelijkeambtenarendiezichinualsinwonerverplaatsensnelreagerenenkwaliteitleveren.Wijwillendatdegemeentezokortmogelijkebehandeltijdenvooruwaanvragenhanteertenaangeeftwanneeruantwoordkuntverwachten.Degemeentemoetleverenwatinwonersenondernemersnodighebbenenoplossingsgerichtwerken.Bijcomplexezakenmoetbijvoorkeurnambtenaardegehelezaakbehandelen.Ookmoetendossiersgoedwordenbijgehoudenzodateenzaaknietstilligtbijvakantievandebetrokkenambtenaar.Alseenaanvraagwordtafgewezenkrijgtualsaanvragerindienmogelijkeenalternatief.DeVVDvindtdatdegemeenteregelmatigmoetmetenofdeinwonerstevredenzijnoverdedienstverleningendeuitkomstenvandezemetingenmoetpublicerenopdewebsitevandegemeente.Onnodigeregelsleidentotonnodigevertragingenenkostenendustotveelergernis.Vergunningenmoeten-indiendatkan-wordenafgeschaftofsamengevoegdzosnelmogelijkwordenverleendenwaarmogelijkwordenvervangendooreenmeldingsplicht.Formulierenmoeteneenvoudigzijnenzoopgestelddatunietsteedsdezelfdebasisgegevenshoeftintevullen.Wewillendatnwethouderverantwoordelijkisvoorderegulering.Indekomendeperiodezalspecialeaandachtnodigzijnvoordedigitalebereikbaarheidvanonzeinwonersenondernemingen. 2.LokaalondernemersklimaatStilstandisAchteruitgangDeVVDvindtdatdegemeentemoetopenstaanvoorinitiatievenenplannenvanondernemersvoordeverbeteringvanhetondernemersklimaat.AlsondernemersverantwoordelijkheidnemeneneengezamenlijkinitiatiefstartenterstimuleringvaneconomischeactiviteitenmiddelsBedrijvenInvesteringZonesBIZdanvindtdeVVDdatdegemeenteditactiefmoetondersteunen.Erzijnnogsteedsteveelregels.DeVVDheeftervoorgezorgddataleenaantaloverbodigeregelsisgeschraptmaarermoetnogveelmeergebeuren.Gemeentelijkeproceduresverlopenvaaktraag.DeVVDwildaaromdatdegemeentedesnelheidvanhandelendrastischopvoertzonderdezorgvuldigheiduithetoogteverliezen.Lokaleondernemerszijnvangrootbelangvoordevitaliteitvandegemeente.Wijwillendaaromdatdegemeentebijaanbestedingendeeisenzodanigopsteltdatookkleinerebedrijveneenkanskrijgen.Lokaleondernemerswordenzoveelmogelijkbetrokkenbijprojecten.DeVVDzetzichinvoorvrijondernemerschapenvindtdatondernemerszelfhetbestekunnenbepalenwanneerhunwinkelofbedrijfgeopendisditmagnatuurlijknietleidentotoverlast.Wijvindendatbestemmingsplannennietonnodigremmendmogenwerkenopdemogelijkhedenvoorondernemers.DeVVDwildaaromdatbetreffendebestemmingsplannenflexibelerworden.DeVVDwilmeeraandachtvoorvooralzakelijktoerismeenwildatdetoeristenbelastinginoverlegmetondernemersuitdesectorwordtgebruiktvoorinvesteringenenpromotiestenbehoevevandittoerisme.DeVVDistrotsdatdegemeenteeenvestigingsplaatsisvooruiteenlopendekennisinstitutenonderandereIVATMOVeteraneninstituutenDeBaak.DeVVDzietkansenvoorhetaantrekkenvanmeervanditsoortorganisatiesenwildanookdatdegemeentezichhiervoorinspant.Wijwillendatnwethouderzichintensiefbezighoudtmeteengoedondernemingsklimaatenhetbevorderenvaneenbloeiendelokaleeconomie.Voorwelvaartiseengoedlopendeeconomienoodzakelijk.DaaromvindtdeVVDhetvanhetgrootstebelangomveelaandachtaanhetondernemersklimaattebesteden.Datgeldtzekernudeeconomielandelijkinzwaarweerzit. 3.VeiligheidVeiligheidisVrijheidDeVVDwildatdepolitieinelkdorpvanonzegemeente24uurperdagvoorubeschikbaarisalsualarmslaatofomaangiftetedoen.Umoetgemakkelijkeenafspraakmetdewijkagentkunnenmaken.Envandebelangrijkstetakenvandepolitieisboevenvangen.Wijvindendatdegemeentedepolitiedaarbijwaarmogelijkmoetondersteunenbijvoorbeelddoorcameratoezichtactievepreventieensnelleralarmeren.Veiligheidiseenzorgvanonsallemaal.Ukunthelpendoorverdachteofonveiligesituatiestemeldenvia112daarvangjeboevenmeeofmeetedoenaanBurgernetofWaaks.Verderwillenwijdatdegemeenteuadviseertalsueensysteemvanbuurtpreventieofsociaalalarmwiltopzetten.DeVVDheeftzichmetsucceshardgemaaktvoorhetaanstellenvaneenBuitengewoonOpsporingsambtenaarBOAvoorhetbestrijdenvankleineoverlastwaarvoordepolitienietmeerlangskomthetgaathierbijvoorbeeldomherrieindenachtoverlastdoorhangjongerenenzovoorts.OmtezorgendatallehinderenergernissengoeddoordeBOAskunnenwordenaangepaktmoetenermeerBOAswordenaangesteld.Hetvoorkomenvanontsporingenisbeterdanzetebestrijden.DeVVDwildatinstantiesdieverantwoordelijkzijnvoorwelzijnonderwijscultuurjeugdzorgensportnauwsamenwerkenomprobleemgedragzovroegmogelijktesignalerenenaantepakken.Verkeersveiligheidiseenvoortdurendaandachtspunt.Indeafgelopenperiodezijnmaatregelengenomenomdeverkeersveiligheidvooronsonzekinderenenkleinkinderenteverbeteren.Dielijnwillenwevoortzetten.Derijwegenmaarookdetrottoirsmoetenveiligzijnengoedwordenonderhouden.Verminderingvandestraatverlichtingmagugeengevoelvanonveiligheidgeven.VoordeVVDstaatveiligheidcentraalinonzegemeenteinelkdorpmoetuzichelkedagelkuurveiligvoelen.Daarommagniemandtegenuwzinaanuweigendommenkomenheeftniemandhetrechtgeweldtegenutegebruikenenmoetenuenuwkinderenveilignaarwerkschoolofsportkunnengaan.Veiligheidiseengezamenlijkeverantwoordelijkheidvaninwonersbedrijvenendegemeente. 4.GezondgemeentelijkfinancieelbeleidwgeldonzeVerantwoordelijkheidDeVVDstaatvooreensolidefinancieelbeleidnietmeergelduitgevendanerbinnenkomt.Degemeentemoetuitgaanvanbehoedzamefinancileuitgangspuntenenscenariosengeenlastenvannudoorschuivennaarvolgendegeneraties.Wezijnonservanbewustdatiedereeurodiedegemeenteuitgeeftwbelastinggeldis.Alleinkomstenvandegemeentewordenopgebrachtdooronzeinwonersenondernemers.Daarmoetenwezorgvuldigmeeomgaan.Daaromwillenwesteedsbekijkenofgemeentelijkeuitgavenzinvolzijn.Wijwillendatuwlastennietomhooggaanalsdegemeentetemakenkrijgtmettegenvallersofnieuwewensen.Voordatwegeldaannieuwedingenuitgevenkijkenweofweopuitgavenvooranderetakenkunnenbesparen.Alserruimteiswillenweuwlastenalspriv-persoonenalsondernemerverlagen.Gelddatnietwordtuitgegevenaaneenbepaaldebegrotingspostmoetnietaanietsanderswordenbesteedmaarwordentoegevoegdaandealgemenereserve.Zohoudenwedegemeentelijkeuitgavenondercontrole.Structureledusjaarlijksterugkerendeuitgavenmoetenaltijdwordengedektmetstructurelemiddelen.Opdiemanierblijftdegemeentebegrotinggezond.DeVVDwildatdegemeentenaarutoevolstrekthelderisoverhaaruitgaven.Alsdegemeentemoetbezuinigeniselkeuitgavepostvooronsbespreekbaar.Wijwillendatdegemeentekritischbeoordeeltofhetmogelijkistakenuittebestedenaandemarktofsamenmetanderegemeentenuittevoerenalsdaarmeevoordeelkanwordenbehaald.Detarievenvoorspecifiekedienstendoordegemeentezoalseenvergunningpaspoortofrijbewijszijnwatonsbetreftkostendekkendnietmeerennietminder.DeVVDwilafvanhetautomatismedatdegemeentelijkebelastingenjaarlijksstijgenmethetinflatiepercentage.Ookdegemeentemoetdebroekriemaanhalen. 5.NatuurmilieuduurzaamheidDuurzameOntwikkelinginhetGroenVelenvanuhebbenvoorwonenofondernemeninonzegemeentegekozenvanwegehetgroenekarakterdekwaliteitvandeleefomgevingdeomringendenatuurendeafwisselendelandschappen.WijwillendatdiekwaliteitenvanonzegemeenteookvoortoekomstigegeneratiesbehoudenblijvenenwaarmogelijkwordenversterktDegemeentegaatzorgvuldigommethetgroenindewijkenenstraten.Wijwillendatdatzoblijft.Omeenduurzaamonderhoudvanhetgroenterealiserenwordendeinwonersbijhetgroenbeheerindewijkbetrokken.Wijmakenonsersterkvoordevariatieinlandschappenendiersoorteninonzegemeenteinstandtehouden.Ditgeldtookvoorniet-inheemsebomensoortendiesomsaleeuwenbijdragenaandeaantrekkelijkheidvanhetlandschap.Ophetgebiedvanecologieenmilieumoetenwegeenproblemendoorschuivennaardetoekomst.Wewillendaaromhetgebruikvanduurzameenergiebronnenzoalsaardwarmteenzonne-energiestimuleren.Ookwillenwedatdegemeentenieuwevormenvanenergieopwekkingmogelijkmaaktdoorsnellevergunningverlening.DeVVDwildatdegemeenteenergiebesparendemaatregelenrecyclenvanbouwmaterialenenhetgebruikvanverantwoordematerialenblijftbevorderen.Degemeentelijkeorganisatiebouwtenwerktduurzaam.DeVVDjuichtdittoe-mitsditeconomischverantwoordgebeurt.Ookeennogverdergaandescheidingbijhetinzamelenvanafvalhoortdaarbijalsdataantoonbarevoordelenvoorhetmilieuheeft.Straatverlichtingkostheelveelenergieengeld.Wezijndanookvooreensysteemwaarbijdeverlichtingnietdehelenachtofnietsteedsopvollesterktebrandt. 6.RuimtelijkeOrdeningenVolkshuisvestingInvesterenisVooruitzienVoorhetgemeentelijkevoorzieningenniveauishetwenselijkdathetinwonertalzoveelmogelijkoppeilblijft.Doordathetaantalmensenperwoningafneemtmoetenerhuizenwordenbijgebouwd.Wijwillenwoningbouwrealiserenzonderdathetgroenekarakterdeleefbaarheiddenatuurgebiedenendelandschappenwordenaangetast.oOnzegemeenteisgeengroeigemeentemaareenbeheergemeente.Datbetekentdatwenieuwebebouwingbeperktvooralopinbreidingslocatieswillentoestaanwaardoorweookhetvoorzieningenniveauoppeilkunnenhouden.AlslokaleondernemersnaartweenieuwtecrerenbedrijventerreinenMaarsbergenenLeersumverhuizenkomendevrijkomendelocatiesbeschikbaarvoorwoningbouw.BinnendegemeentezijndeStichtseLustwarandedelandhuizenenkastelenvanbelangrijkecultuurhistorischewaarde.Wewillendiewaardebehoudeneneigenarenvanhistorischeeigendommenderuimtebiedenhunbezitinstandtehoudendoormiddelvanpassendeeconomischeactiviteitenalsbijvoorbeeldrecreatietoerismeenzakelijkedienstverlening.DeVVDwildatdeagrarirderuimtekrijgtvoorzijnbedrijfsvoeringenwordtondersteundinzijnrolalsbeheerdervanhetlandschap.Wewillendeauthenticiteitvanonzedorpenhandhavendoorindewijkenpassendeinbreidingtoetestaan.Hetisvoorsommigegroepenmensenmoeilijkomaaneenwoningindegemeentetekomenofinhunwoningteblijvenwonen.Wijhanterendaaromvoorwoningbouwdevolgendespeerpuntenozoveelmogelijkwoningeninhetsegmentbovensocialewoningbouwomhetdoorstromenvanscheefwonersmogelijktemakenoprioriteitvooringezetenenendegenendieeconomischaandegemeentezijngebondenolevensloopbestendigbouwenwaardoormensenzolangmogelijkinhunwoningkunnenblijvenwonen. 7.VerkeerenvervoerOpWegnaarMorgenEengoedetoegankelijkheidvandedorpenvooruenvooronzeandereinwonersmetwelkvervoermiddeldanookstaatvoordeVVDvoorop.DoorgaandverkeermoetzoveelmogelijkviadeA12endeN229omonzedorpenheenwordengeleid.Ermogengeenwegenmeerwordenafgesloten.Datzouhetvollehoofdwegennetnogmeerbelasten.Eengoedemanieromdedagelijksestromenautoverkeerterugtedringenishetgebruikvanhetopenbaarvervoerendeelektrischefiets.Wijvindendatergoedevoorwaardenvoorhetgebruikvandezevervoermiddelenmoetenzijnzoalsbijvoorbeeldgoedeaansluitingenvanhetopenbaarvervoeronderlingengoedeparkeervoorzieningen.Wijblijveneengroottegenstandervanautootjepesten.ParkerenindewoonkernenenbijwinkelsblijftwatonsbetreftgratisindeUtrechtseHeuvelrug.BijdeherinrichtingvanhetstationDriebergen-Zeistmoeteengoedeoplossingkomenvoorlangparkeerders.Wijdenkenaangratisplaatsengecombineerdmetdoordemarktaangebodenbetaaldeparkeergelegenheid.Wewillenbijnieuwbouwwoningenuitgaanvantweeparkeerplaatsenperhuishouden.Nieuwbouwkantotverkeersknelpuntenleiden.Bijhetoordeeloverdebouwvergunningsaanvraagmoetdeoplossingvandieknelpuntenmedebetrokkenworden.Voorveiligverkeerkunnensnelheidsremmendemaatregelennodigzijn.Dezemaatregelenmoetenpassenindeomgevingengeenonnodigehinderopleveren.Degekozenoplossingenmogennooithulpdienstenbelemmeren.Bedrijventrekkenverkeeraanenineenaantalgevallenleidtdattotverkeersoverlast.Wijvindendatdegemeenteeenactieverolmoetspelenbijvoorbeelddoormeetewerkenomdeverkeersoverlastgevendeenniet-centrumgebondenbedrijvenuitdedorpskernentelatenvertrekkennaarbedrijventerreinenofanderegeschiktelocaties.Omhetgebruikvanelektrischeautosmogelijktemakenmoetenervoldoendeoplaadpuntenkomen.DeVVDwildatdegemeenteerinhaarvergunningenbeleidvoorzorgtdatexploitantensneldergelijkeuntenkunnenozetten.Velenmakengebruikvandegemeentelijkewegenalszijnaarhunwerkgaanofdaarvanterugkomen.Wijmoetenzorgenvooreengoededoorstroommogelijkheidvanditdagelijksewoon-werkverkeer.DeaanpassingenaandeA12hebbenaleenaanmerkelijkeverbeteringgebracht.Eenvlotteverkeersafwikkelingopdeaan-enafvoerwegenmoethetgebruikvandeA12enN229stimuleren. 8.SociaalbeleidVanAanspraaknaarNoodzaakBijhulpvragenbepaaltdeinwonersamenmetdegemeentewelkehulpechtnodigis.DeVVDwildatdegemeentehiervoorhaareigenkadersvaststelt.Alshetvoordelenbiedtkooptdegemeentehulpinsamenmetanderen.AWBZoDeVVDwileengemeentewaariniederzichzoveelmogelijkzelfkanreddenzelfstandigkanblijvenenwaarbijweuitgaanvanonzeeigenkracht.Alsdatnietmeerkanzaldegemeentemoetenzorgenvoorondersteuningindiennodigmetbehulpvantechnischevoorzieningenindewoningendomotica.oInwonersmoetenwetenwaarinformatieopgebiedvanmaatschappelijkeondersteuningtekrijgenis.Ermaggeensprakezijnvanbureaucratie.oSomszijnmeerzorgverlenersbetrokkenbijngezin.Wewillendatdieelkaarversterkeninplaatsvanlangselkaarheenwerkendusngezinnplanncordinator.oDeVVDwilruimtevoorparticulierinitiatiefomwoonruimtetecrerenvoormensendiealsgevolgvandewijzigingenindeAWBZnietmeernaarverzorgingshuizenkunnen.oIneenbestemmingsplanmoetruimtezijnvoorhetbiedenvanzorginennabijdewoningzoalskangoeroewoningenhetcrerenvaneenapartewooneenheidbijofineenwoninginhetkadervanmantelzorg.IndekomendeperiodewordentakenvanRijkenProvincieovergedragenaandegemeente.HetgaatomtakenophetgebiedvandeAWBZdeParticipatiewetendeJeugdzorg.Debedoelingisdatdegemeentendezetakenefficinterendusgoedkoperkunnenuitvoeren.Dezebesparingenzijnalleenterealiserendoordezetakenandersteorganiserenendooreengroteremaatschappelijkebetrokkenheideninzetvanonsallen. ParticipatiewetoDeVVDgaatervanuitdatmensengelukkigerzijnalszeeendoelhebbeninhunlevendeelnemenaandesamenlevingenmensenkunnenontmoeten.Wijwillenstimulerendatwerkgeversmensenspeciaaljongerenmeteengeringekansopdearbeidsmarktbijhenwerkervaringlatenopdoen.oUitkeringenmoetenzokortdurenalsnodigiszijmoeteneropgerichtzijndatmensenindienmogelijk-weervoorzichzelfgaanzorgen.JeugdzorgoDeVVDvindtdatprimairdeoudersverantwoordelijkzijnvoordeopvoedingvankinderensomshebbenzijdaarbijondersteuningnodigbijvoorbeeldvanhetCentrumvoorJeugdenGezin.oDeVVDvindthetvoorkomenvanenvroegtijdigingrijpenbijproblemenheelbelangrijk.Signalenalsspijbelenofhetveroorzakenvanoverlastmoetentijdigwordenherkend.Vooralleinstantiesdiemetjeugdtemakenhebbenisdaarbijeenbelangrijkesignalerendetaakaanwezig.Zijdienenintensiefsamentewerkenbijdeoplossingvanproblemen.Vooraldejongerenwerkersindegemeentekunneneenbelangrijkerolvervullenonderandereophetgebiedvanpreventie.GezondheidszorgoZorgmoetgoedbereikbaarzijn.DeVVDvindtdaaromdateerstelijnsgezondheidszorgkleinschaligeninuwbuurtmoetwordeningerichtbijvoorbeelddoorhetvormenvangroepspraktijkenwaarinartsenfysiotherapeutenpsychologenenzovoortssamenwerken.VrijwilligersoZorg-welzijns-encultureleorganisatiesmaarooksportverenigingenendebrandweerzijnsterkafhankelijkvanvrijwilligers.DeVVDwildatdegemeentewaarhetbinnenhaarmogelijkhedenligtgoedevoorwaardenvoorvrijwilligerswerkbiedt. 9.KunstencultuurVerbindengeeftInspiratieCultureleinstellingenhebbeneenrolbijhetbevorderenvandeleefbaarheidenhetbehoudvanonscultuurhistorischeerfgoed.Hetisvoordieinstellingenechtervaaklastigomzelfaanvoldoendegeldtekomenwaardoorzijeenberoepmoetendoenopsubsidiesofmoetenstoppen.DeVVDwildatdegemeentedieinstellingenondersteuntinhetzoekennaarcreatieveoplossingen.DeVVDisvoorstandervanhetbehoudenmogelijkpassendgebruikvanonscultureleerfgoed.Ditmaaktdatualsinwonertrotskuntzijnopuwbuurtdorpengemeenteengeeftuwwoonomgevingeeneigengezicht.Ruimtesvancultureleinstellingenkunnensomsefficinterwordenbenutbijvoorbeelddoorgebruikvoormeerderedoelen.ZozoudenindebibliotheekmogelijkflexplekkenkunnenwordengemaaktenzoudenWMO-servicepuntenereenplekkunnenvinden.Kunstencultuurhebbeneenbelangrijkerolindeleefbaarheidvandekernenzijgevendekernensfeerenkleur.DeVVDhechtdaaromaanruimtevoorkunstencultuurenbehoudvanonscultureleerfgoed. 10.OnderwijsKennisgeeftVrijheidenVerantwoordelijkheidOnderwijsisdebasisvooriedermensomzichtekunnenontplooieneneenzelfstandigetoekomstoptebouwen.Goedonderwijsvooriedereenleidttothetvergrotenvanwelzijnverhoogdearbeidsparticipatieendaarmeetoteenverminderdberoepopsocialevoorzieningen.Schoolgebouwenmoetenvoldoenaandevraagvanhethuidigeonderwijs.Wijaccepterengeenleegstandvanschoollokalen.Omdieredenzijnwijvoorstandervanhetbrede-schoolconceptwaarbijmeerdereactiviteitenvooropgroeiendekinderenindelokalenkunnenplaatsvinden.Ookmeerderescholenonderndakvindenweeengoedeoplossingomleegstandtevoorkomen.Ontwikkelingsachterstandenbelemmereneenvolwaardigedeelnameaandemaatschappijzowelvoorjongerenalsvoorvolwassenen.Wijverwachtenvandegemeentedatdezedevroeg-envoorschoolseeducatieendesamenwerkingmetkinderdagverblijvenenhetprimaireonderwijsstimuleert.Volwassenendieonvoldoendekunnenlezenenschrijvenschamenzichhiervoorenhoudenditprobleemvaakverborgen.DeVVDwildatdegemeentezichvoortvarendvoordeoplossingvanditverborgenprobleeminzet.DeVVDwildatonmiddellijkhardenconsequentwordtopgetredentegenvoortijdigschoolverlatenenongeoorloofdschoolverzuim.Leerlingenmogennietzondereengeldigestartkwalificatievoordearbeidsmarktdeschoolverlaten.DeVVDvindthetgewenstdatdegemeentebijdraagtindevervoerskostenvaneenkinddatspeciaalonderwijsvolgt.Dezevergoedingmoetzijngebaseerdophetvervoernaardedichtstbijzijndeschooldieaandeeisenvoldoetextrakostenvoorvervoernaareenverdergelegenschoolbijvoorbeeldvanwegeeenkeuzevooronderwijsopreligieuzegrondslaghorennietvoorrekeningvandegemeentetekomen.Goedbewegingsonderwijsisergbelangrijk.Wijwillendaaromdatuwkinderengoedonderwijsopditgebiedkrijgen.Binnendegemeentemoetdemogelijkheidvoorzwemonderwijsbeschikbaarzijn.ScholenkunnenproblemenalshuiselijkgeweldenanderemisstandenrondkinderenvroegtijdigsignalerenenonderhouddaaromnauwecontactenmetdegemeenteenhetCentrumvoorJeugenGezin.Wevindenhetookbelangrijkdatjongeren-indiennodigzelfdewegwetentevindennaarhetCentrumvoorJeugdenGezin. 11.SportBewegenSamenActieverenGezonder.Deintegratievansportjeugdbeleidenonderwijsisvanhetgrootstebelangvoordeontwikkelingvanjongeren.Wijwillendatdegemeentejeugdsportactiefstimuleert.Alonzekinderenmoetenwatonsbetreftaansportkunnendeelnemendegemeentehoortgezinnendiedaarvoorgeengeldhebbenhierbijteondersteunen.Wijvindendatdegemeentelevensvatbaresportverenigingenmoetblijvenondersteunenbijhetrealiserenenbeherenvandebenodigdeaccommodatie.Ledenmoeteneenredelijkebijdragebetalen.Doordesportverenigingenteondersteunenkandegemeenteervoorzorgendatsportensportverenigingenookvoormensenmeteenbeperkingtoegankelijkzijn.Verenigingenmoetenbinnendewettelijkegrenzen-hungebouwenvrijkunnenexploiteren.Wijvindenhetredelijkdatclubledenzelfdehandenuitdemouwenstekenomdesportaccommodatieteonderhoudenentebeheren.Daardoorkanookhuncontributielagerblijven.Wijvindenhetwenselijkdatdeopenbareruimtewaarmogelijkinclusiefschoolpleinenzoeffectiefmogelijkwordtbenutvoorsportspelenbewegen.Indegemeentemoetminimaalnzwembadblijvenbestaanvoorzwemonderwijsenrecreatie.Sportendraagtbijaaneengezondelevensstijlhetactiveertmensen.Doortesportenontplooienmensenzichenkomenzeinaanrakingmetnormenenwaardenmetfairplay.Zelerenincasserendoorzettenensamenwerkenenzelerenhetbesteuitzichzelftehalen 12.EerlijkbetrokkenendoelmatigbestuurZichtbaarBereikbaarAanspreekbaarVertrouwenisdebasisvaneengoederelatietussendegemeenteenhaarinwonersenondernemers.Inwonersenondernemershebbenvertrouwenindegemeentewanneerdegemeentegoedwerkleverthunbelangengoedafweegthenbetrektbijbelangrijkebeslissingenrondhunstraatbuurtofdorpconsequenthandeltzichverantwoordtvoorgenomenbeslissingeneniedergoedinformeert.Umoeteropkunnenrekenendatdeledenvandegemeenteraadenhetcollegevanburgemeesterenwethoudershetcollegeintegerzijnopenkaartspelenenhelderverantwoordingafleggenvoorhunkeuzes.Alleendegemeenteraadenhetcollegehebbenvolgensdewetdebevoegdheidomnamensdegemeentebeslissingentenemen.DeVVDvindtdatdegemeentebijdebesluitvormingervaringendeskundigheidvandeinwonersdienttegebruiken.DaaromishetvolgensdeVVDgoedombetrokkeninwonersvroegbijhetmakenenuitwerkenvanplannentebetrekken.Wijvindenhetbelangrijkdatdegemeenteutijdigpersoonlijkenviadewebsiteinformeertoverallerleiontwikkelingenrondgemeentelijkeplanneninuwbuurt.Wijwilleneengemeentebestuurdatoogheeftvoorlangetermijnontwikkelingendusverderkijktdandeeigenzittingsperiodeenrekeninghoudtmetnieuwetakenmogelijkesamenwerkingsverbandenenzovoorts.Degemeentemoetbeschikkenovereengemotiveerdeintegeredeskundigeenflexibeleambtelijkeorganisatie.Deambtelijkeorganisatiemoetvoldoendezijnennietgroterdandatomdegemeentelijketakenuittevoeren.Alleenalsdedienstverleningdooreentijdelijktekortaanmenskrachtofspecifiekekennisgevaarlooptkunnentijdelijkexternemedewerkerswordeningehuurd.Degemeentesteltwatonsbetreftzominmogelijkregelsmaarderegelsdieerzijnmoetenserieuswordengehandhaafd.DegemeentevoegtgeeneigenregelstoeaandeEuropeseenlandelijkeregels. Dorpspunten.AmerongenOphetgebiedvandegemeentewerfkunnenuitsluitendwoningenwordengebouwd.DewoningendienentevoldoenaandevoorwaardenvanBeschermdDorpsgezicht.EventuelenieuwbouwofverbouwinhetoudedorpmoetvoldoenaandevoorwaardenvanBeschermdDorpsgezicht.BijhetgereedkomenvanhetAllemanswaard-projectmoetdeverkeersafwikkelingverbeterdwordenopdeKoenestraatendedaaropuitkomendewegen.Herinrichtingisdaarvoornoodzakelijk.OmdecultureleuitstralingenaantrekkingskrachtvanAmerongenteversterkenmoetwinkelopeninginhetoudedorpopzondagmogelijkblijven.DezeopeningisinsamenhangmetdeopeningvanKasteelAmerongenenrichtzichoptoerismeenrecreatiezoalsgaleriesenateliers.DeVVDwilgeenvergunningenstelselvoorparkereninhetoudedorp.Erdienenwelregelingengetroffentewordenombijevenemententekunnenparkerenbijdegroeneentrees.Zwaardervrachtverkeernaardepontdientgeweerdteworden.HerstructureringenrenovatievanhetAmerongsebedrijventerreindienenverdertewordenuitgevoerd.DeleefbaarheidvanhetoudedorpverdientaandachtbijingebruiknamevanAllemanswaard.DestructuurvanhetHofdientniettewordenaangetast.Dekerkmagdusooknietwordenverbondenmeteenanderpand.DatzoutenkostegaanvanhetfraaiebeeldvanhetHof.BijeventueleherstructureringvandeLaandienendehuidigefunctiesendeparkeercapaciteitbehoudenteblijven.DoornDepandenaandeDorpsstraatdienentewordenopgeknapt.DankunnenhetCultuurhuisGemeentekantoorhetAlbertHeijn-gebiedendepoortnaarHuisDoornviahetKeizerslaantjengeheelgaanvormen.DegemeentemoetmeerdrukuitoefenenombebouwingopdeKaapseHofterealiseren.DitwoongebiedmoetviadeparkeerplaatsachterdeC1000betrokkenwordenbijhetcentrum.Debos-enparkpercelenbijdeVincentvanGoghlaanhetLudenbosdeKeizersweidehetPostparkenhetIJskelderbosmoetenbehoudenblijvenendusnietwordenbebouwd.Hetisnietwenselijkdattoenamevandebebouwingsdichtheidindewijkenbuitenhetcentrumhetgroenekaraktervandezewijkenaantast.Erdientaandachtteblijvenvooreencentralehuisartsenpost.ErdientsnelbeleidtewordengemaaktvoordetoekomstvandeMarinierskazerne.EencombinatievandedorpsesfeervanDoornendeaansluitingopdenatuurwaardenstaatdaarbijcentraal.Erzijnmogelijkhedenvoorsportvoorkleinschaligebebouwingvoorwonenenofeconomischeactiviteitenenvoornatuurgebieden.Eventueelgebruikvandehuidigevoorzieningendientdaarbijbetrokkenteworden.Veleonderdelenvanhetgemeentelijkebeleidzijnopalledorpenvandegemeentevantoepassing.Erisookeenaantalpuntendatalleenopndorpbetrekkingheeftdedorps-punten.DeopvattingvandeVVDoverdiedorpspuntentreftuhieronderaan Driebergen-RijsenburgDeTraaydienteenlevendigwinkelcentrumteblijven.DeVVDwilnaderbekijkenwelkefactorennodigzijnomdittebereiken.Kansenvooreencentrumdienenopnieuwbekekenteworden.Doordetoenamevanafgeslotenwegenontstaatereenontsluitingsprobleem.DeHoofdstraatmoetwordenheringerichtvanwegededrukkeenhierendaargevaarlijkeverkeerssituaties.DaarbijdientrekeningtewordengehoudenmetverkeerstoenamealsgevolgvandenieuwebebouwingopdeLangeDreef.Naasteenbeteredoorstromingisvooralvergrotingvandeveiligheidfietsersvangrootbelang.Deondertunnelingvanhetspoordientdehoogsteprioriteittekrijgentenbehoevevandedoorstroming.Degemeentemoetdevingeraandepolshoudenomhetverkeertijdensdeaanlegvandetunnelzogoedmogelijktelatendoorstromen.Debereikbaarheidvanhetstationdientsterktewordenverbeterddoordeopenbareparkeermogelijkhedenuittebreidenmet800parkeerplaatsen.Voordatdedefinitieveopzetwordtgerealiseerddienterookeentijdelijkeoplossingtekomen.DeherinrichtingvanhetgebiedtussenhetspoorendeA12heeftalsuitgangspuntdepoortnaardeHeuvelrug.Naastkantorenbijhetstationstaatdaarbijeennatuur-enlandelijkeuitstralingcentraal.DeaanpassingmoetvoldoenaandevoorwaardenvandeStichtseLustwarande.TegelijkertijddientuitbreidingvandeLandelijkeEenheidKorpsNationalePolitievoorheenKLPDgefaciliteerdteworden.Ookverschillendebedrijvenensportgevestigdinditgebiedhebbenwensen.OpdeplekvandevoormaligegemeentewerfenhetvoormaligewoonwagenkampaandeSportlaanmoetwoningbouwkomendiezorgtvooreennatuurlijkeovergangvandorpnaarnatuur.OpdeplekvanhetgemeentehuisdienenwoningenenofkantorentekomenwaarvandeuitstralingpastindeStichtseLustwarande.Hetisnietwenselijkdattoenamevandebebouwingsdichtheidindewijkenbuitenhetcentrumhetgroenekarakterindezewijkenaantast.LeersumErmaggeendoorsteekvanhetverkeervanLeersumnaarWijkbijDuurstedekomenbijdeLangbroekerweteringgeendoortrekkingvandeN226dus.Fase12gebiedtussenKerkwegenBoerenbuurtdienthaarlandschappelijkewaardealsovergangslandschaptebehoudenenmoetdaaromnietwordenvolgebouwd.DeVVDstaatpositieftegenovermogelijkeuitbreidingvanhetwinkelgebied.DeopenbaarvervoervoorzieningennaardestationsvanMaarnenAmersfoortmoetenwordenverbeterd.HetBosbaddientvoorLeersumbehoudenteblijven.DeprovinciemoetvoortvarendhandelenvooreenbeteredoorstromingvanderotondebijdeMaarsebergseweg.DeuitplaatsingvanbedrijvengelegenaanonderanderedeRijksstraatwegnaarhetbedrijventerreinLeersumenofMaarsbergendientvoortvarendtewordenuitgevoerd. MaarnMaarsbergenOverbergErisbehoefteaanspecifiekebouwvanseniorenwoningeninOverberg.Ookeenkinderdagverblijfzouwelkomzijn.Uitbreidingzouhetbestepassentennoordenvandekerkzodatereendorpskernontstaat.DeVVDzalplannenhiervoorondersteunen.Degemeentedientteregelendatstrooienindewintermaandenvroegerplaatsvindtdanindeanderedorpen.HetheklangshetspoormoetindekernvanOverbergverdervandeHaarwegwordengeplaatst.DeVVDondersteuntpogingenomdelandschappelijkeverbeteringvanhetgebiedtenzuidenvandeNieuweSteegterealiseren.BijdebouwvansocialewoningenaandeBijenkorfmoetentoenemendeparkeerproblemenwordenvoorkomen.OpTamarindedienenuitsluitendvrijesectorwoningentewordengebouwdwaarbijaandachtdienttezijnvoordeovergangvandorpnaarnatuur.DeVVDzaldedrukomhetcentrumplanuittevoereninwatvoorvormdanookverderopvoeren.Mogelijkzijndaarvoorformelemiddelennodigzoalseenonteigeningsprocedureindiendehuidigepogingenniettotresultatenleiden.BijhetverplaatsenenintegrerenvandeBrandweerkazerneaandeTuindorpwegkomtruimtevoorwoningbouwvrijaandeJacobvanWassenaarlaan.HetgebiedtenoostenvandePlanetenbaanblijftlandelijkgebied.DeVVDondersteuntdeontwikkelingvaneenBredeSchoolbijdeTweeMarken.OphetBuntpleinwordtwoningbouwgerealiseerddiepassendenacceptabelisvoordedirecteomgeving.TenbehoevevandeleefbaarheidvanMaarnondersteuntdeVVDpogingenomdetoekomstvandeTweeMarkenzekertestellen.OphetbedrijventerreinaandeMaarnseGrindwegdatenigszinsaanhetverpauperenismoetenwoningenkomendiepassenindeomgeving.BijhetrealiserenvanhetbedrijventerreinopdecampingMaarsbergenmogenvolgensdeVVDgeenwoningenkomeningebiedendienualslandelijkofnatuurzijnbestemd.Eventueleagrarischebouwvlakkenmogenhierwelvoorwordengebruiktevenalshetbedrijventerreinzlf.Derealisatievanhetbedrijventerreinisbelangrijkmaardelandschaps-ennatuurwaardentennoordenvandeHaarwegmogennietwordenaangetast.DeondertunnelingvanhetspoormoetdoorgetrokkenwordentotvoorbijhetkruispuntTuindorpwegWoudenbergsewegomhetdorpsekarakterterugtegevenaanMaarsbergen.DeVVDwildathethotelophetterreinvanNuysenborghnueindelijkgerealiseerdwordtwaardoortevenshetRijksmonumentkanwordengerestaureerd.Voormeerinformatieinfovvd-uh.nlZieookonzewebsitewww.vvdheuvelrug.nlOptwittervvduhenvvduh_gr14Opfacebookwww.facebook.comvvdheuvelrugMetonzegrotedankaaniedereendiezoenthousiastheeftbijgedragenaandetotstandkomingvanditverkiezingsprogramma